1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti Adatkezelő
Neve: Alföldi Nyomda Zrt.
Címe: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Elérhetősége: telefon +36 52 515-715, e-mail
dpo@librar.hu
Az Ön személyes adatainak a biztonsága kiemelten fontos számunkra, ezért annak megőrzése érdekében számos
műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket.
A librAR applikáció és a librar.hu weboldal
A librAR applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) Android és IOS rendszerű mobil eszközökön AR képfelismerés
alapján azonosít be illusztrációkat és kiadványokat, lehetővé téve a könyvek, kiadványok katalógusának kezelését és
digitális tartalmak megjelenítését az illusztrációkhoz kapcsolódóan.
A
librar.hu weboldal a librAR applikáció népszerűsítésére, használatának bemutatására, külső dokumentumainak
tárolására és az Applikációval már nem elérhető archív digitális tartalmak megjelenítésére szolgál.
A jelen Adatkezelési tájékoztató leírja, hogyan gyűjtünk, használunk fel, osztunk meg személyes adatokat, amikor
Ön az Applikációt letölti vagy használja, illetve a
librar.hu weboldalt meglátogatja.
Az Applikáció által gyűjtött személyes adatok és azok használata
Az Ön által használt Applikáció szolgáltatásainak biztosítása céljából bizonyos személyes adatokat, illetve az Ön sze-
mélyéhez közvetetten köthető adatokat kezelünk.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 Az Ön bejelentkezési neve („nick”), ha regisztrál az Applikációban (nem kötelező). Bejelentkezési névnek bármi
megadható, így ebből az Ön neve nem válik beazonosíthatóvá. Ezt használhatja bejelentkezéskor, illetve az
Applikáció ezt írja ki bejelentkezett felhasználóként.
Az Ön e-mail-címe, ahová hozzájárulása esetén értesítéseket (beleértve a marketingüzeneteket) küldhetünk.
Ezt használhatja bejelentkezéskor, illetve kérésére ezt használjuk az elfelejtett bejelentkezési jelszó pótlásakor.
A regisztráció, az adatkezeléshez történő hozzájárulás és a Végfelhasználói licencszerződés elfogadásának
dátumai.
A bejelentkezési jelszónak csak egy „ujjlenyomatát” (úgynevezett hash-ét) tároljuk, így az nem visszafejthető
senki számára. Ennek szerepe az illetéktelen belépés megakadályozása.
Az Ön mobil eszközének (illetve a telepítésének) az azonosítója, amivel a nem regisztrált felhasználók esetében
a használat statisztikai adatait gyűjtjük.
Az Ön bejelentkezési neve vagy a mobileszköz azonosítója alapján – ha Ön a Beállítások menüben engedé -
lyezi – Push üzeneteket (beleértve a marketingüzeneteket) küldhetünk Önnek.
IP-címek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék, ha a librar.hu
weboldalt használja. Ezeket a szolgáltatás fenntartása érdekében a kapcsolat idejére tároljuk. Az Applikáció
használatakor az IP-címet bizonyos üzemeltetési célú naplózások, például a hibanaplózás rögzíthetik.
Az Applikációval használt kiadványok és illusztrációk látogatottsága, amelyet a kiadványok és a felhasználók
statisztikai adatainak személyekhez nem köthető elemzésére használunk.
A Beállítások menüpontban rögzített beállításokat az Applikáció csak az Ön eszközén tárolja. Ennek célja,
hogy az Applikáció az Ön eszközein az Ön egyedi igényei szerint működjön.
Az Applikációval használt kiadványok azonosítóját és a használat időpontjait az Applikáció csak az Ön eszközén
tárolja abból a célból, hogy a következő használatok során a képfelismerés gyorsabban megtörténhessen.
2
Az Applikáció a felhőben történő képfelismerési funkciója során felhasználja és a végrehajtó távoli szerverre
továbbítja az eszközt és a rajta futó szoftvert azonosító adatokat, illetve a felismerési funkció idején a kamera-
képet. Az ilyenkor továbbított kamerakép tartalmáért a Felhasználót terheli a felelősség.
Amikor Ön letölti az Applikációt, kizárólag az alkalmazás-áruház kezelheti az Ön személyes adatait, saját adat-
kezelési tájékoztatójával összhangban, ezért erre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem tér ki.
Számos esetben az Ön böngészője vagy mobilkészülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön számára
annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes
adatokat. Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló eszközöket.
Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk fel
A fenti adatok kezelésének elsődleges célja, hogy biztosítsuk az Applikáció és a librar.hu weboldal Ön által igényelt
funkcióinak működését. A személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatokat üzleti tevékenységünk folytatása,
termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából is felhasználjuk. Az ilyen adatok segítséget nyúj-
tanak számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosítására az Applikáció és a
librar.hu weboldal üzemelte-
tése során. Az Applikáció használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizs-
gálata céljából használjuk fel, személyekhez nem köthető módon.
Az Applikáció és a
librar.hu weboldal által gyűjtött adatokat szükség szerint saját vagy mások jogainak, tulajdo-
nának és biztonságának védelme céljából is használhatjuk. Itt elsősorban szerzői és szellemi tulajdonhoz fűződő
jogokról lehet szó.
Az Applikáció és a
librar.hu weboldal Ön által történő használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a
csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás és Végfelhasználói licencszerződés megsértésnek megakadályozása,
valamint bírósági határozatoknak, kormányzati felszólításoknak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak történő meg-
felelés céljából is felhasználhatjuk.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak kezelése – beleértve az egyébként más jogalapokon is kezelendő vagy kezelhető adato-
kat is – az Applikációban az Ön által adott önkéntes személyes hozzájárulása alapján történik, amelyet az Applikáció
telepítésekor egyértelmű választásával ad meg.
A személyes adatok továbbítása
Az Applikáció harmadik fél által működtetett képfelismerő modult tartalmaz. Ennek használata során a felhőben
történő képfelismeréshez továbbításra kerülnek az eszközt és a rajta futó szoftvert azonosító adatok, illetve a fel-
ismerési funkció alatt a kamerakép. A képfelismerő modult működtető partner szerződése alapján jogosult ezeket
kezelni, tárolni, leányvállalatainak továbbítani, és felhasználni statisztikai, üzemeltetési és szolgáltatásfejlesztési
célokra. Ennek során az említett adatok külföldi szerverekre is továbbításra kerülhetnek. Ön a Végfelhasználói licenc-
szerződés elfogadásával is vállalja, hogy a képfelismerő funkció használatakor a kameraképpel nem továbbít szemé-
lyiségi és egyéb jogokba ütköző kameraképeket.
Amennyiben Ön az Applikáció vagy a librar.hu weboldal felületén egyértelmű választá
sával önkéntes hozzájárulását
adja, az Ön e-mail-elérhetőségét és az Ön által látogatott kiadványok felsorolását továbbíthatjuk azoknak a kiadvá-
nyoknak a kiadóihoz, amelyeket Ön az Applikációval használt. Ilyen esetben az e-mail-címet marketingcélú megke-
resésekhez, illetve hírlevelek kiküldéséhez adjuk át. Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján a kiadóknak átadott sze-
mélyes adatainak a további kezeléséért a kiadók felelnek, ők válnak adatkezelővé, és Önnek a náluk kezelt személyes
adataiért ők felelnek. Ha Ön visszavonja az e-mail-elérhetőségének továbbítására adott hozzájárulását, az csak az azt
követő időre vonatkozik, visszamenőleges hatálya nincs.
3
Személyes adatainak megőrzése
Személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (ki-
véve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Ez általában azt jelenti, hogy személyes
adatait legkésőbb addig megőrizzük, amíg Ön nem törli a regisztrációját.
Az Ön személyes adataihoz fűződő jogai
Ön jogosult a következőket igényelni: (1) személyes adataihoz történő hozzáférést; (2) személyes adatainak elekt-
ronikus másolatát (hordozhatóság); (3) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok hiányosak vagy pon-
tatlanok; vagy (4) személyes adatainak törlését vagy azok kezelésének korlátozását a vonatkozó jogszabályok által
meghatározott bizonyos körülmények között.
Ez alapján Ön a Beállítások menüben bármikor törölheti regisztrációját. Ilyenkor a regisztráció során megadott
adatok azonnal törlésre kerülnek. Ön a Regisztráció menüpontban bármikor jogosult a személyes adatainak megvál-
toztatására, illetve pontosítására. Ön a Beállítások menüben vagy az Adatkezelő fenti elérhetőségein bármikor kér-
heti a hozzáférést a személyes adataihoz, amit elektronikus formában, a megadott e-mail-címre történő kiküldéssel
teljesítünk. Az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását Ön jogosult
bármikor visszavonni. A személyes adatok kezelésének korlátozását a vonatkozó jogszabályok által meghatározott
bizonyos körülmények között a
dpo@librar.hu e-mail-címen kérheti.
Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival kapcsolatban kérjük, forduljon bizalommal hozzánk a
fenti elérhetőségek valamelyikén. Munkatársaink elkötelezettek aziránt, hogy az Ön személyes adatait a legnagyobb
körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeljük, ezért nagyon fontos számunkra, hogy észrevételé-
re, panaszára mielőbb megoldást találjunk. Tájékoztatjuk Önt továbbá, hogy joga van igényét előterjeszteni a kijelölt
adatvédelmi hatóság előtt (www.naih.hu), illetve pert indítani az illetékes bíróság előtt.
Adatkezelési tájékoztatónk módosítása
Időről időre frissíthetjük a jelen Adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy az tükrözze a gyakorlatunkban
bekövetkezett változásokat, illetve a működésünk, a jogszabályok vagy a szabályozások által indokolt egyéb módo-
sulásokat. Ezeket a változásokat közzétesszük a weboldalunkon és az Applikációban, illetve az Applikáció indításakor
üzenetben tájékoztatjuk a Felhasználókat az Adatkezelési tájékoztató frissítéséről. Az Adatkezelési tájékoz tató min-
denkor érvényes szövege az alkalmazás-áruházban is megtalálható.
Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó további tájékoztatásért, amennyiben bármilyen kérdése merülne fel,
illetve amennyiben bármilyen panaszt kívánna előterjeszteni, kérjük, a fenti elérhetőségeken lépjen velünk kapcso-
latba, hogy mielőbb reagálhassunk rá.
Hatályba lépés: 2018. december 12.